19de Geschiedkundig Treffen

Precies 126 gelijkgestemden waren op 15 november 2015 afgezakt naar Villa Wilson voor Gerardimontiums jaarlijks Geschiedkundig Treffen. Onder de aanwezigen burgemeester Guido De Padt, eerste schepen Fernand Van Trimpont, schepen van cultuur Kristin Vangeyte, schepen Erwin Franceus en andere prominenten uit Geraardsbergen. Op het programma de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn, voorafgegaan door de voorstelling van het naslagwerk De Penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron. De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva.

Gewoontegetrouw werd het Geschiedkundig Treffen ingezet met een muzikale noot, deze keer gebracht door Louise van Nieuwenhove die op piano de wals (opus 69) vertolkte van Frederic Chopin. Louise is pas 15. Toen ze 8 was startte ze met de studie notenleer gevolgd door piano. Hoewel ze zich momenteel vooral aangesproken voelt door Chopin en Van Beethoven, toont ze een brede muzikale interesse. En zo vindt ze ook operamuziek best fijn. Niet te verbazen dat ze een regelmatig concertganger is naar de Munt in Brussel. Maar daar blijft het niet bij want ook treedt ze zelf op, telkens als een gelegenheid zich aandient. Zo werd ze deze zomer gevraagd voor een recital in de Myrizaal van het Gentse conservatorium en dit in het kader van de Gentse feesten. Louise loopt school hier in het Sint-Catharinacollege waar ze in het vierde jaar zit de “syntaxis” van weleer van de klassieke humaniora. En voor wat haar muzikale opleiding betreft, studeert ze aan de stedelijke kunstacademie kamermuziek en daarnaast, bij Nathalie Broodcoorens, ook nog piano.

De talentvolle Louise van Nieuwenhove vertolkte Chopin en Van Beethoven. Het ontbrak niet aan applaus voor haar interpretaties.

Na de begroeting en verwelkoming door Filip van Trimpont, voorzitter van Gerardimontium, stelden de auteurs Freddy De Chou en Christ Van Cauwenberge hun boek voor. Het heeft te maken met de fiscaliteit in Geraardsbergen in de 16de eeuw. En dit thema hebben ze uitgeplozen tot het bot, zelfs in die mate dat ze een heuse databank aan gegevens tot stand wisten te brengen. Deze databank is nu beschikbaar in boekvorm. Het is een naslagwerk geworden van 512 blz. A4, het 2de in de van Cauwenberge-reeks met uitsluitend bronnenuitgaven gepubliceerd door Gerardimontium. De gegevens vervat in de penningkohieren zijn een belangrijke bron zowel op economisch en agrarisch gebied als met betrekking op andere disciplines zoals demografie, toponymie, genealogie, antroponymie.

“Met deze publicatie wordt een zwaar archiefbestand toegankelijk gemaakt dat vooralsnog door vrij veel personen als onbruikbaar werd ervaren”, benadrukte de voorzitter nadat de aanwezigen wegwijs waren gemaakt in dit naslagwerk van stand.

Met een nocturne van Chopin bracht Louise van Nieuwenhove de overgang naar het hoogtepunt van deze dag, de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn aan Marcel Cock, de laureaat 2015.

Voorzitter Van Trimpont las de oorkonde voor met hierna de verantwoording vanwege het bestuur van Gerardimontium: Marcel Cock is alles behalve een onbekende bij al wie zich interesseert aan geschiedenis in de ruime betekenis van het begrip. Van opleiding is hij classicus en mediëvist en na een loopbaan als leraar in het hoger middelbaar, werd hij principaal van het Sint-Aloysiuscol-lege in Ninove. Sinds 2010 is hij titularis van de in 1994 opgerichte ‘Latijnse Kring van Aalst’ waar hij instaat voor een opfriscursus Latijn. Hij is ook nog archivaris van het dekenaat Geraardsbergen.

Marcel toonde van jongs af een actieve belangstelling voor regionale en lokale geschiedenis. Sinds 1977 is hij bestuurslid van de geschiedkundige vereniging ‘Het Land van Aalst’, waarvan hij in 1991 ondervoorzitter werd. Overigens werd hij in 1982 voorzitter van de Geraards-bergse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. In 1972 deed hij samen met dorpsgenoot Guido Capiau een succesvolle archeologische prospectie naar het in 1453 vernielde kasteel van de heren van Schendelbeke. In 2012 werden zijn inspanningen beloond want toen werd de site van dit voormalige kasteel door de Vlaamse regering erkend als beschermde archeologische zone.

Op het vlak van publicaties, al dan niet in boekvorm, zien we naast werken over klassieke filologie en middel Nederlandse mystiek, heel wat bijdragen over lokale geschiedenis en meer in het bijzonder in verband met Geraardsbergen, o.m. in het tijdschrift Het Land van Aalst. Een greepje uit deze publicaties: in 1972, samen met Rik van Damme e.a., Het Manneken Pis te Geraardsbergen. Een kritischhistorische studie over het ontstaan; in 1978, de catalogus Schendelbeke. Van Prehistorie over Scentlabeke tot Heden, gerealiseerd samen met Freddy De Chou; in 1992, De Sint-Amanduskerk te Smeerebbe. Een bouwgeschiedenis’; in 2004, Gronden en Renten – Het Renteboek van de kerk en de armen van Ophasselt; in 2014, uit het kerkarchief Onkerzele, respectievelijk Inventaris van het kerkarchief van de Sint-Martinusparochie Onkerzele en Inventaris van het Archief der Verschijningen. En in 2015 n.a.v. van 500 jaar Processie van Plaisance, Sint-Bartholomeusrelieken van Lipari (Italië) tot in Geraarsbergen of de geschiedenis van het reilen en zeilen van de relieken van Sint-Bartholomeus door de eeuwen heen, verschenen in Het Land van Aalst.

Veelzijdigheid en diepgang, dit zijn de epitheta die Marcels geschiedkundige interesses en publicaties het best weergeven of kenmerken.

Na de overhandiging van de mooi ingelijste oorkonde had de laureaat een bijzonder gewaardeerd woord voor het bestuur van Gerardimontium, waarna Louise met de vertolking van de Mondschein Sonate uiting gaf aan haar interesse voor de muziek van Ludwig van Beethoven.

Net als de vorige jaren, werd ook dit Geschiedkundig Treffen afgerond met een feestelijke receptie tijdens dewelke het Penningkohierenboek kon worden aangekocht.

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be