Woord van de voorzitter

“20 jaar Gerardimontium (1997-2016)”

Neen, men kon er niet naast kijken. Het stond vorig jaar groot en in gouden druk op de cover van elk nummer van ons tijdschrift. Ik heb het over het getal “20” middenin een prestigieuze lauwerkrans: Gerardimontium 20 jaar jong! Het zorgde voor een feestgevoel, heel het jaar door, feestgevoel dat in de loop van het jaar nog werd versterkt toen het nieuws ons bereikte van de bekroning van twee van onze publicaties. Vooreerst de lof die het indrukwekkende naslagwerk van Freddy De Chou en Christ Van Cauwenberge, De penningkohieren anno 1571 als genealogische en toponymische bron. De belastingplichtigen in en rond Geraardsbergen tijdens het schrikbewind van Alva, te beurt viel. Vervolgens het fraai-ogende boek De Processie van Plaisance. De Bartholomeusommegang met de reuzen en de verenigingen van Geraardsbergen waarmede de auteur Jan Coppens laureaat werd van de Prijs Volkskunde 2016.

Verjaardagen, zeker wanneer het gaat om wat we “mijlpaalverjaringen” zouden noemen, gaan gepaard met vieringen. Zo is dat. Meestal beperken die vieringen zich evenwel tot flits-gebeurtenissen die vrij snel helemaal in de vergeethoek belanden. Dergelijke initiatieven hebben vast en zeker hun plaats, maar ze laten wel een leemte na. Om deze reden willen wij aan onze leden ook iets aanbieden wat blijft. We noemen het een lustrumgeschenk.

Zo werd ter gelegenheid van de viering van ons eerste lustrum in 2001, aan elk lid een genummerde en voor authentiek gecertificeerde reproductie ten geschenke gegeven van de pentekening met de vier historische stadhuizen van Geraardsbergen. Deze prent, een creatie van ons steunend lid, architect Herman François is niet alleen een blijvende herinnering aan die lustrumviering, maar mag gerust een dubbele primeur worden genoemd. Inderdaad, voor het eerst werd verder gegaan in de tijd dan de bekende Sanderus-periode. Het was ook de allereerste maal dat niet de drie historische stadhuisgebouwen waar men het tot dan steeds over had, maar wel de vier tegelijk staan afgebeeld, met op de rugzijde passende historische duiding over elk van de vier afbeeldingen. Deze prent hangt nu, mooi ingelijst, te prijk in menige woning.

Ook bij ons tweede en derde lustrum werd gezorgd voor een blijvend geschenk wat eigenlijk gestalte gaf aan een voor zich sprekende traditie. In 2007 met het 3de boek uit de Gramaye-reeks, “Publicaties van de Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium (1997-2006)” en in 2012 met het nr. 6, “De baronnen van Boelare in beeld. Uit het portrettenalbum van het geslacht Cassina (1500-1800)“.

Sinds de stichting van Gerardimontium vloeide er al heel wat water door de Dender. Het komt me voor dat het moment is aangebroken om als het ware verslag uit te brengen over die voorbije 20 jaar en het in een vaste vorm te gieten voor onze leden. En met de publicatie van “20 jaar Gerardimontium (1997-2016)” meen ik dit project waar te zullen maken. Dit boek is een naslagwerk over de handel en wandel van de vereniging, wist de auteur Marc van Trimpont me te vertellen. Het bevat, naast inleidende gegevens over of in verband met onze vereniging, een paar hoofdstukken die ik zou plaatsen onder de noemer “familiegeschiedenis”met het volledige verhaal van ons tijdschrift, het Geschiedkundig Treffen en het Eremerk Graaf Boudewijn met foto van de laureaten en de verantwoording voor hun onderscheiding.

Hoofdstuk IV zou ik het “dagboek” van een extravert Gerardimontium noemen. Naast zijn publicaties hetzij in boekvorm hetzij in zijn tweemaandelijks tijdschrift, trad Gerardimontium ook en om zo te zeggen lijfelijk naar buiten als hoofdspeler ofwel als medespeler of nog als betrokken partij bij projecten opgezet door derden. Sinds het prille begin, pende de auteur een omstandig verslag neer van elk van deze visible manifestations en publiceerde het in ons tijdschrift. Welnu, in het boek worden ze geëvoceerd vaak met een foto ter illustratie en met verwijzing naar de plaats waar ze in extenso kunnen worden gelezen. Dan volgt het repertorium van al de door Gerardimontium uitgegeven publicaties. En tot slot hoofdstuk VI, het in omvang belangrijkste deel van dit werk: de analytische bibliografie van deze publicaties - zowat 450 - met verwijzing naar de bron voor wie er meer over wil vernemen. Een familie- en auteursregister sluit dit hoofdstuk af.

Het boek omvat naar raming een 180-tal pagina’s. Het is het nummer 9 uit de Gramaye-reeks en is een cadeau voor de leden van Gerardimontium. Hopelijk kan het eind maart worden afgeleverd via de post, zo niet kort daarop in de maand april. Niet-leden kunnen het verwerven tegen betaling.

Het is mijn overtuiging dat dit naslagwerk de belangstelling zal wegdragen van velen.

Filip van Trimpont, voorzitter

 

Copyright © 2016 Gerardimontium en Johnny Van Bavegem. Alle rechten voorbehouden.
Gerardimontium, Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis | Guilleminlaan 103 – 9500 Geraardsbergen - tel.: 0476.70.13.92 | info@gerardimontium.be